Tüzük

TÜZÜĞÜN PDF HALİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÇANAKKALE ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1. DERNEĞİN ADI – MERKEZİ VE FAALİYET ALANI
 
Derneğin adı ÇANAKKALE ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ’dir. Derneğin
kısa adı ÇADOFF`tur. Aşağıdaki maddelerde ÇANAKKALE ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD
KULÜBÜ DERNEĞİ kısaca “Dernek” adı ile anılmıştır.
Derneğin merkezi ÇANAKKALE’dedir. Dernek sportif faaliyetler ile sosyal ve kültürel alanda, yurt içinde ve yurt
dışında faaliyet gösterir.
 
MADDE 2. DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
 
2-A. DERNEĞİN AMACI
 
Derneğin amacı Türkiye`de off-road sporunu tanıtmak, yaymak, geliştirmek, gelenek haline sokmak, sportif amaçlı
müsabakalar ve gösteriler düzenlemek için gerektiğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna (TOSFED) veya
diğer kurum ve kuruluşlara müracat ile organizatör lisansı almak, TOSFED ve/veya diğer ulusal – uluslararası kurum
ve kuruluşların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak müsabaka ve gösteriler düzenlemek, düzenlenen müsabaka ve
etkinliklere katılmak, ayrıca üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak, dağcılık, fotoğrafçılık, bisiklet, rafting,
doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü, kampçılık, enduro, yüzme, kano, kaya tırmanışı, doğa sporlarını geliştirmek,
sevdirmek ve bu alanlarda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak olup, çalışmalar yapan kişilere ve kuruluşlara
destek vermek amacı ile kurulmuştur.
 
2-B. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve BİÇİMLERİ
 
1. Dernek imkanlarının off-road ve alternatif doğa sporlarının ve üyelerin gelişimine katkıda bulunacak şekilde
kullanılmasını sağlamak. Üyelerin, sportif, eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetlere olan ilgilerini artırmak, geliştirmek,
Aynı amaca dönük çalışmalar yapan diğer kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek, off-road ve alternatif doğa
sporlarının kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
Çevrenin, tarihi - kültürel değer ve eserlerin korunması, sanatın ve folklorun geliştirilmesi ile tanıtılmasına dönük
çalışmalar yapmak, Radyo ve televizyon programları, belgeseller hazırlanmasını ve yayınlanmasını ,yurtiçi ve
yurtdışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde, sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak,
bu amaçla talep halinde üyeler ve üyeler dışında resmi ve özel kurum, kuruluşlar, eğitim kurumları ve şahıslara arama
kurtarma doğa sporları ve sair koşullarda eğitim ve seminerler almak/vermek, benzer amaçla kurulmuş ve kurulacak
yurtiçinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti almak/vermek.sağlamak.
 
2. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, Dernek kuruluş amacına
uygun olarak kamu yararına çalışma yapmalarını sağlamak,
 
3. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve
toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek, Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve
kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
 
4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu
konularda yardımcı olmak kamuya açık veya kapalı her türlü lokal, restaurant, kahve, kafeterya, tamir bakım atölyesi,
garaj, eğitim pisti, benzin istasyonu, servis istasyonu, derneğin amaç ve konusuyla ilgili mağaza vs. işletmeler açmak
veya açılmış işletmelere ortak olmak, iktisadi işletme kurmak ve işletmek.
 
5. Yurtiçi ve yurtdışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde, sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü
olarak çalışmak, bu amaçla talep halinde üyeler ve üyeler dışında resmi ve özel kurum, kuruluşlar, eğitim kurumları ve
şahıslara arama kurtarma doğa sporları ve sair koşullarda eğitim ve seminerler almak/vermek, benzer amaçla kurulmuş
ve kurulacak yurtiçinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu
kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti almak/vermek.
 
6. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası karşılaşmalar düzenlemek. Düzenlenen yarışmalara,
karşılaşmalara katılmak ve amatör sporlarla ilgili sporcu, çalıştırıcı ve hakem yetiştirmek.
 
7. Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul
etmek.
 
8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları
ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütmek, Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak amacı ile projeler yapmak ve uygulamak.
 
9. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve
kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 
10. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi
işletmeler kurmak ve işletmek. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 
11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir
federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, sportif amaçlı müsabaka,
gösteri düzenlemek için T.C. Başkanlık Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu`na
(TOSFED) müracaat ile organizatör lisansı almak ve TOSFED ile Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu’nun
(FİA/FISA) koyduğu kural ve çıkardığı yönetmeliklere uygun olarak müsabaka, oyun, yarış, şenlik ve gösteriler
düzenlemek,
 
12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında
ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 
13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 
14. Gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu yetkisinde kendi içinde birimler kurmak ve görev dağılımı yapmak.
 
15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 
16. Sosyal sorumluluk adına sosyal faaliyetler ve projeler düzenlemek, diğer sivil toplum örgütlerinin düzenlediği
sosyal etkinliklere destek vermek
 
17. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık,
eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler ile gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini arttırmaya
yönelik projeler düzenlemek ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik
eğitim ve sosyal içerikli projeler düzenlemek.
 
18. Bölgenin turizme katkısı anlamında etkinlik ve sportif faaliyet düzenlemek.
 
19. Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak
amacıyla kamuya açık veya kapalı her türlü lokal, restoran, kahve, kafeterya, tamir bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti,
benzin istasyonu, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak,
çalıştırmak,
 
20. Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve
kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek,
seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak ve yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun
yetenekli birim elemanlarını tespit ederek yetiştirmek.
 
21. Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma
Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü,Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) , Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) , Dağcılık
Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Hava
Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler
yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak 
 
22. Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler
yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak.
 
23. Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık
Teşkilatları, İl Özel idareleri, Kamu ve Özel Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak ve protokoller yapmak.
 
24. Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar,
vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak.
 
25. Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride kurulacak, amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.
 
26. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç
ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez
 
27. Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlar içinde; Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para
ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model,
resimlere gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve
kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.
 
28. Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve
taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için
başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis
ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini
devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
 
29. Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da bir çok kez dernek
amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak
bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları
doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri
alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.
 
30. Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel
kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla
bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu
anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını
kabul edebilir.
 
31. Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda
kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarruf işlemleri yapabilir,
gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak
gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir,
geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç
alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen
ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.
 
32. Derneğe, amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi
işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir
işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve
gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları
fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri açabilir.
 
33. Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili
mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve
öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler
için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli
izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dâhil olmak üzere sivil
toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile, temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk
yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar yapabilir.
 
34. Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, gerekli yasal izinler
alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak amaçları doğrultusunda 
yayınlar yapabilir, internet sitesi kurabilir, sosyal platformlarda etkinliklerini duyurabilir, sosyal medya içerikleri
hazırlayabilir, yasal telif hakkı derneğe ait olmak üzere görüntü çekimleri yapabilir, yaptırabilir ve bunlardan dernek
adına gelir elde edebilir. Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyebilir.
 
35. Derneğin asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli
izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar
telsiz cihazlarını ilgili yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi
üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve Akut
operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dâhilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve afet ve
acil durum operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
 
36. Dernek, Arama Kurtarma ve Offroad sporunu gerçekleştirme faaliyetleri yanında, Anayasamızda tanımlanmış bütün
özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak,
yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, güçlü sivil toplum
örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra,
boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve
toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri
yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.
 
37. Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, yönetim kurulu kararı ile Vakıf, Sendika
ve Benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Platformlar oluşturabilir.
38.Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı
davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
 
 
MADDE 3. DERNEĞİN SİYASETLE İLGİSİ
Derneğin hiçbir şekilde siyasetle ilgisi yoktur.
 
MADDE 4. ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
 
Derneğe üye olma koşulları, üyelik türleri, sahip oldukları hak ve yükümlülükler aşağıda açıklanmıştır.
 
4-A . DERNEĞE ÜYE OLAMAYACAKLAR
 
Dernekler Kanunu veya diğer kanunlarla derneklere üye olmaları yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödememe nedeni
dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm
bulunmamak koşulu ile Kanunun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe
üye olamazlar.
Ayrıca TOSFED ve/veya diğer ulusal / uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye başka bir off road
derneğine üye olanlar, ÇADOFF’a üye olamaz.
İş bu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarih itibarıyla ÇADOFF üyesi olduğu halde; aynı zamanda TOSFED ve/veya diğer
ulusal / uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye olan başka bir offroad derneğine de üye olanların
ÇADOFF’a üyelikleri devam etmekle birlikte; olağan ve olağanüstü ÇADOFF genel kurullarına katılamaz, seçme ve
seçilme haklarına sahip olamazlar. Ancak bu durumdaki ÇADOFF üyeleri aidatlarını ödemek ve diğer yükümlülüklerini
tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek kaydı ile diğer dernek etkinliklerine, gezi ve yarışlarına katılabilir.
 
4-B. ASIL ÜYELİK, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Derneğin amaç ve çalışma konularına katkıda bulunmak isteyen her gerçek ve tüzel kişi derneğe asıl üyelik
başvurusunda bulunabilir. Asıl üye Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik
sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de
yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı;
Asıl Üyenin Yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında ödemeyi, derneğin amaç
ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı, TOSFED ve/veya diğer yetkili ulusal / uluslararası federasyon,
kurum veya kuruluşlara üye diğer offroad derneklerinin yönetim ve denetim kurullarında görev almamayı, Derneğin
toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
 
4-C. ONUR ÜYESİ VE HAKLARI
Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında
bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onur Üyesi seçilebilirler. Onur
üyeleri, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.
 
4-D. ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
1. Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, en az iki üyenin teklifi ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
sunması. Dernek üyeleri bir takvim yılı içinde, en fazla 3 kişiyi üyelik için teklif edebilir.
2. Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli
araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren
yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi.
3. Aday üyenin belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defteri”ne kimliğinin
işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.
 
4-E. ÜYELERİN TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları Derneğin tesislerinden, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde
yararlanma hakkına sahiptirler.
 
MADDE 5. ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÜYELİĞİN DONDURULMASI
Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı
olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle
ayrılanların yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter
ve kendilerinden daha önceki dönemlere ait borçları ile ayrıldığı döneme ait ödenti ve yararlanma payları tam olarak
alınır. Üyelikten ayrılanlara, daha önceden yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.
Üyelik, askerlik, yurtdışı görev veya bunun gibi sebeplerle ve geçmiş mali sorumluluklarını tamamlamak koşulu ile
yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir. Üyeliği dondurulanların tüm hakları Yönetim Kurulu kararı ile tekrar
üyelikleri açılana kadar saklı kalır. Bu sürede ödenti ödemezler, seçme seçilme haklarını kullanamazlar.
 
DİSİPLİN CEZALARI, DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 6: Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı ve derneklere üye olunmasını engelleyen fiilleri ika edenler ile; tüzük,
yönetmelik ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya
bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği
dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi
şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle
Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin
cezalarından Sözlü Uyarı ve Yazılı Uyarı Yönetim Kurulu tarafından doğrudan doğruya, kınama ve üyelikten çıkarma
kararları ise Disiplin Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve tavsiye niteliğindeki görüş sonucu yönetim kurulu kararı
ile uygulanır.
Disiplin cezaları şunlardır.
a) Sözlü Uyarı : Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, Sözlü olarak bir yönetim kurulu üyesi tarafından
üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.
b) Yazılı Uyarı : Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar uyarınca, yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile
geçmez.
b) Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile
geçer. Uygun vasıtalarla üyelere duyurulur.
c) Çıkarma: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir. Uygun
vasıtalarla üyelere duyurulur. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilmez.
Durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Disiplin Kurulu tarafından yapılacak
inceleme sonucu verilecek tavsiye niteliğindeki görüşün bildirilmesini müteakip Yönetim Kurulu tarafından dernek
üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan kişinin kaydı üye defterinden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona
eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
a) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan ya da üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan fiil ve
hareketlerde bulunmak,
b) Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek,
kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına
uymamak,
c) Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya
başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,
d) Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek, Dernek organları
tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnmek,
e) Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile
karıştırmak,
f) Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara
uymamak, Tüzük ve sair Dernek mevzuatı ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasden uymamak veya bu kararların
yerine getirilmesini engellemek veya savsaklamak,
g) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
h) Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek
makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak
i) Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin veya üyelerin veya başkan ve
yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etmek, Derneği/Üyeleri/Başkan veya
Yöneticilerini tahkir veya tezyif etmek, bunlara sövmek, hakaret etmek
j) ÇADOFF üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası federasyon, kurum veya kuruluşlara üye olan başka
bir offroad derneğinin yönetim ve denetim kurulları ile çalışma kurullarında görev alması
k) İş bu tüzük değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra ÇADOFF üyesinin TOSFED ve/veya diğer ulusal /uluslararası
federasyon, kurum veya kuruluşlara üye olan başka bir offroad derneğine üye olması
l) Derneğin ve /veya iktisadi işletmesinin sponsorluk, bağış vs. maddi destek aldığı kişi veya kurumlarla kendisi veya
başkası lehine maddi destek almak amacıyla görüşmeler yapmak, bu kişi veya kurumların sponsorluk, bağış vs.
desteklerini kendisi veya diğer kişi veya derneklere yönlendirmek. Dernek üyesinin yarışmacı olarak katıldığı bir
etkinlik nedeniyle, yarışmacı olarak sponsor bulmak amacıyla yaptığı girişim ve görüşmeler bu madde kapsamında
değildir.
m) Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,
 Sözlü-yazılı uyarı veya kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin
Kurulu’nun önerisine göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz
hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğin sona erdiği yönündeki kararı tebliğ etmesinden itibaren 15
gün içinde yapılır. İtiraza ilişkin değerlendirme, itirazı müteakip yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında karara
bağlanır.
 

DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ
 
MADDE 7. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel Kuru
2.Yönetim Kurulu
3.Denetleme Kurulu
4. Disiplin Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği
üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula
katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya
derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da
iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri
de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte
ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından
az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin
resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti
oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri
ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul
toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı
veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte
imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı
bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul
başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları
üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak
sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı
çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı
yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 1-Dernek organlarının seçilmesi,
 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç yönetmelikleri inceleyip aynen veya
değiştirilerek onaylanması,
 7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her
türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,
 8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya
ayrılması,
 10-Derneğin vakıf kurması,
 11-Derneğin fesih edilmesi,
 12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin
diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 Madde 11-Yönetim kurulu, en az 3 yıl süreyle dernek üyesi olan kişiler arasından yedi asıl ve yedi yedek üye
olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,
sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Yönetim –Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde görevlerinden ayrılmış
sayılırlar.
 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı
oy çokluğu sırasına, eğer oylar eşit ise genel kurul tutanağındaki sıraya göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
1 Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel
Kurul kararlarını uygulamak,
2 Derneği Başkan; başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, her ikisi bulunmadığı zamanlarda
Sekreter aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,
3 Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
4 Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
5 Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek gerektiğinde sözlü veya yazılı
uyarı yapmak veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı
gerekçesi ile inceleme yapılmak ve görüşünü bildirmek üzere başvuruyu Disiplin Kurulu`na iletmek, Disiplin
Kurulu`nun konu hakkındaki görüşünü bildirmesini müteakip durumun niteliği ve eylemin derecesine göre üyeye
kınama veya üyelikten çıkarma cezası vermek
6 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
7 Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak
çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
8 Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli,
işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
9 Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken
tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
10 Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda
Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
11 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak, uygulanmasını sağlamak
12 Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim
almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
13 Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
14 Genel Kurul’un verdiği yetkiyle Derneğin yıllık ödenti ve katılma payını belirlemek.
15 Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina
veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
16 Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
17 Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
18 Derneği en geniş manada temsil ve ilzam etmek, kamu kurum kuruluşları ile özel ve gerçek kişiler nezdinde
başvurular yapmak, dava açmak, davayı kabul etmek, sulh ve ibra sözleşmeleri yapmak, davadan ve temyizden feragat
etmek, ihtarname ve ihbarname keşide etmek, ihtar ve ihbarlara cevap vermek, derneğe vekil ve/veya avukat tayin
etmek
19 Derneğin amacını gerçekleştirmek için, her çeşit kararı almak ve uygulamak.
20 Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı
oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim
kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
DİSİPLİN KURULU
Madde 13: Disiplin Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca; Dernek üyeliğinde 2 yılını doldurmuş
asil üyeler arasından üç yıllık görev süresi için seçilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanarak,
Disiplin Kurulu’na gönderilen üyenin Dernek tüzüğüne ve üyelik usul ve ilkelerine uygun tasarruflarda bulunup
bulunmadıkları hakkında değerlendirmesini Yönetim Kurulu’na bildirir.
Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu’na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim
Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse, görüşünü, on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu’na bildirir.
Disiplin Kurulu Kararları tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kurulu tarafından aynen yerine getirilebileceği gibi,
değiştirilerek de uygulanabilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir
nüshası ise Derneğin ilan panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.
 
ŞUBELER
MADDE 14. Derneğin şubesi yoktur.
 
ÇALIŞMA ORGANLARI
MADDE 15. Çalışma Organları, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını
uygulamak; lokal ve tesislerin kurulması ve iktisadi işletmelerin Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek;
Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Çalışma Organları Dernek görevlileri ile Uzman
Danışmanlar ve Çalışma Gruplarından oluşur.
 
DERNEK GÖREVLİLERİ
MADDE 16. Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel Yönetim Kurulunca atanır.
Personel giderleri Dernek bütçesinden veya iktisadi işletme tarafından karşılanır.
 
UZMAN DANIŞMANLAR
MADDE 17. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan
Uzman-Danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda,
Yönetim, Denetleme Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar. Uzman danışmanların verdikleri
danışmanlık hizmetine karşılık olarak, gerek görüldüğünde dernek bütçesinden veya iktisadi işletme hesabından ödeme
yapılabilir.
 
ÇALIŞMA GRUPLARI
MADDE 18. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile
geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.
Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu`nun karar almalarına ya da Çalışma
Organlarına yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.
Derneğin Gelir Kaynakları
 
MADDE 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 1-Üye Aidatı: Dernek üyelerinin ödeyecekleri aylık aidat miktarı 50 TL (Elli), üyelik giriş bedeli ise 400 TL
( Dörtyüz ), olarak belirlenmiştir. Asil üye olmak isteyen eş ve bekar çocuklara, giriş bedeli ve aidatlar için % 50 Aile
indirimi uygulanır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Her ay Aidatının, o ayın son iş
günü mesai saati sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Aidatını son ödeme tarihine kadar ödemeyenler, derneğin yarış,
gezi, kamp vs. faaliyetlerinden men edilecektir. Aidatını yıllık ve peşin olarak ödemek isteyen üyeler takvim yılı
içerisinde şubat ayı son iş gününe kadar ödemek şartıyla yıllık toplam 600 TL (Altıyüz ) yerine 500 TL (Beşyüz ) olarak
ödeyebilirler. Yönetim Kurulu bu bedellerin tahsilatını kolaylaştırmak amacıyla kredi kartı ile ödeme, taksitlendirme,
peşin ödeme indirimi gibi yollara başvurabilir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen spor yarışması, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, ve konferans
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde
edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
 
MADDE 20-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.
Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter
tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip
eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter
tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan
üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve
giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle
saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı
ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve
kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun
Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
yapılır.
 
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne
veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da
belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31
Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir
tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 21-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı
belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak
derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği
buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği
EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı
Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden
karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri
aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak
belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve
ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar
arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı
belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle,
yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden
(Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek
yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci
fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden
ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim
kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal
edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel
kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl
süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi
Madde 22-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin
(Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her
takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 23-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer
organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı
tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca
imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)
“Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği
EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler
Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün
içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma
Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla
temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler
tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Derneğin İç Denetimi
 Madde 25-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,
bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,
gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 26-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim
kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit
olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,
bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin
oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden
oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme
halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde
ÇANAKKALE ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFFROAD KULÜBÜ DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar
tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların
tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere
devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih
edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir
nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından
durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu
yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir
yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 29- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen
çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
ÇANAKKALE ALTERNATİF DOĞA SPORLARI VE OFF-ROAD KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ
1. Esra DARCAN Yönetim Kurulu Başkanı
2. Sertaç TATAR Başkan Yardımcısı
3. Serdar DARCAN Sekreter
4. Hasan KABASAKAL Sayman
5. Saygın MAVİNİL Üye
6. Hakan ÇENEBAŞI Üye
7. Bilal TÜRK Üye 
İletişim

Boğazkent Mah.
Atatürk Cad.
Şehit Öğretmen Nuriye Ak Sokak
No:1-1
Kepez / Çanakkale

Sosyal ağlarda biz


Tüzük    |    Basında Biz    |    Üyelik Şartları    |    Çanakkale Valiliği
 
© 2018 Copyright ÇADOFF
Tasarım&Kodlama: Sipdorus